โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
[server : www3] http://regis.kosumwittayasan.ac.th